Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) („GDPR“).


Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své
osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou
osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních
údajů).


Kdo je správce?
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je GAVIETO s.r.o., IČ 17549116,, se sídlem Jaurisova 515/4,
Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen: „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: GAVIETO s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
Email: gavieto.sro@gmail.com


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především
oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku
13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám
a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních
údajů a GDPR.


Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění
těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní a fakturační údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo,
nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu,
dodání zboží, atd.).

● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli
zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte,
využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším
zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše
novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem,
zasíláme vám newsletter jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou
případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-
mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo
využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let
od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních
údajů.
● fotografická dokumentace – např. živé akce, atd…
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší
dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.


Cookies
Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich
webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další
návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými
stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou
také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vašim
zájmům.


Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž
používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným pomocí cookies na webových
stránkách.


Informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých
internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště.
Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo
si nastavit užívání jen některých.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají
stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.


Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění
konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit
vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než
my a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem: WordPress, MailerLite, účetní firma, Google.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a
zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na
zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň
ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní
údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných
osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých
případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu
lze vznést námitku.


Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost
přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní
údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních
údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na
Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2022